hondengedragscoach Helene
Hondencoach                                                                                                                                                 Contact
                                                          


Algemene Voorwaarden Helene Heijs hondencoach


ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Helene Heijs hondencoach, hierna te noemen Hondengedragscoach Helene, aan Klant, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2 Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW, waarbij Hondengedragscoach Helene  zich verbindt jegens de Klant zo breed mogelijk adviezen en informatie te verstrekken ten behoeve van de Klant m.b.t. de huisdier/hond(en) van die Klant.
1.3 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Klant zijn niet van toepassing, tenzij deze door Hondengedragscoach Helene uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN EN DE TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten, welke door de klant zijn gegeven en door Hondengedragscoach Helene zijn aanvaard conform artikel 2.2.
2.2 Overeenkomst van Opdracht komt  tot stand doordat partijen mondeling of schriftelijk een afspraak maken tot het inwinnen van advies en informatie door Klant bij Hondengedragscoach Helene en het vaststellen van een eerste diagnose, vervolgafspraken ter advies en eventuele begeleiding van Klant in het uitvoeren van mogelijk inzetbare therapie(n).
2.3 Opname in het agenderingssysteem van Hondengedragscoach Helene geldt inzake de totstandkoming van de overeenkomst tot Opdracht als bewijs.

ARTIKEL 3: OFFERTE, TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN DE OPDRACHT

3.1 Alle schriftelijke aanbiedingen van Hondengedragscoach Helene zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk anders is aangegeven. Indien de Klant het aanbod niet binnen de vernoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is Hondengedragscoach Helene gerechtigd het aanbod te wijzigen.
3.2 Het aanbod is gebaseerd op de door Klant verstrekte informatie, waarbij Hondengedragscoach Helene mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.
3.3 Een overeenkomst komt pas tot stand indien de Klant en Hondengedragscoach Helene de aanvaarding van het aanbod beiden schriftelijk ondertekend hebben.
3.4 Hondengedragscoach Helene staat in voor het onderhouden van haar capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren.
3.5 De Klant dient, voor zover zijn mogelijkheden het toelaten,de aanwijzingen van Hondengedragscoach Helene op te volgen.
3.6 De Klant dient, voor zover zijn mogelijkheden het toelaten, tijdens de gedragstherapeutische behandeling gebruik te maken van de door Hondengedragscoach Helene voorgestelde hulpmiddelen in verband met de veiligheid van de klant, gedragstherapeut en omgeving.
3.7 Toezeggingen in welke zin dan ook gedaan door Hondengedragscoach Helene worden indien niet schriftelijk bevestigd, geacht niet te zijn gedaan.
3.8 Honden, welke een gedragstherapeutische behandeling ondergaan, worden geacht ingeŽnt te zijn tegen overdraagbare ziekten middels gangbare periodieke entingen via een dierenarts.

 ARTIKEL 4: MEDEWERKING DOOR KLANT        

4.1 De Klant zal Hondengedragscoach Helene steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
4.2 De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Hondengedragscoach Helene verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
4.3 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat de Klant zijn in artikel 4.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door de Klant verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Klant en is Hondengedragscoach Helene bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.

ARTIKEL 5: UITVOERING

5.1 Hondengedragscoach Helene neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.
5.2 Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Hondengedragscoach Helene het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

ARTIKEL 6: WIJZIGINGEN EN MEERWERK

6.1 Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal de door Hondengedragscoach Helene in principe slechts dan worden verricht, indien door beide partijen daaromtrent een mondelinge of een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend.
6.2 Deze extra werkzaamheden zullen door de Klant worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Hondengedragscoach Helene.
6.3 De Klant aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 6.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beÔnvloed.
6.4 Indien naar het oordeel van Hondengedragscoach Helene een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens de Klant te voldoen, is Hondengedragscoach Helene bevoegd die wijziging naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.

ARTIKEL 7: VERGOEDINGEN

7.1 Terzake van de uit hoofde van de Opdracht door Hondengedragscoach Helene te verlenen diensten heeft deze aanspraak op een vergoeding, welke bij overeenkomst van Opdracht wordt vastgesteld.
7.2 Het tot stand komen van de overeenkomst van Opdracht conform artikel 2, leidt altijd onverkort tot de verplichting tot betaling.
7.3 De vergoeding dient contant, vooraf te worden voldaan of uiterlijk binnen 14 dagen na verstrekking van informatie, advies of aanvang van de behandeling te zijn voldaan aan Hondengedragscoach Helene.
7.4 De tarieven zijn exclusief reis- en verblijfskosten.
7.5 Indien de klant een gemaakte afspraak eenzijdig opzegt, blijft de betalingsverplichting tot stand.
7.6 Bij een door Hondengedragscoach Helene aanvaarde annulering binnen 5 dagen voor aanvang van de betrokken afspraak, wordt 25% van de vergoeding voor die afspraak in rekening gebracht. Bij een door Hondengedragscoach Helene aanvaarde annulering binnen 24 uur voor aanvang van de betrokken afspraak, wordt 100% van de vergoeding voor die afspraak in rekening gebracht. Indien de afspraak op een later tijdstip wordt ingehaald zijn er geen extra kosten verschuldigd.
7.7 Indien de Klant de gemaakte afspraak annuleert in verband met ziekte of overlijden van de hond of andere zaken van overmacht, worden eventueel vooruit betaalde kosten onder inhouding van 10% administratie- en organisatiekosten gerestitueerd.
7.8 Indien Hondengedragscoach HťlŤen door overmacht of omstandigheden wordt gedwongen een afspraak te annuleren, zal getracht worden de Klant daarvan tijdig telefonisch of per e-mail op de hoogte te brengen. Aan het onverhoopt niet ontvangen van bericht van annulering kunnen geen rechten worden ontleend.

ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Hondengedragscoach Helene kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van door de klant gewenst resultaat. Daarentegen zal Hondengedragscoach Helene in alle redelijkheid haar uiterste best betrachten om het gewenste resultaat bij het verstrekken van advies en informatie te bereiken. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.
8.2 Hondengedragscoach Helene is niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke de hond mogelijk oploopt tijdens of tengevolge van een gedragstherapeutische behandeling.
8.3 Deelname door de Klant aan een bijeenkomst en gedragstherapeutische behandeling gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid. De Klant blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gedrag van zichzelf en van zijn/haar huisdier/hond(en).
8.4 Klanten worden geacht een aansprakelijkheidsverzekering voor derden (WAP) afgesloten te hebben, welke ook voor zijn/haar huisdier/hond geldig is.
8.5 Hondengedragscoach Helene is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat de Klant tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van de juiste informatie welke Hondengedragscoach Helene, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.
8.6 Iedere vorm van advisering leidt niet tot aansprakelijkheid van Hondengedragscoach Helene. De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek. Een WA-verzekering is geboden.

Webshop: Hondengedragscoach Helene is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van opgestuurde goederen door de vervoerder. De vervoerder is en blijft hiervoor aansprakelijk.

ARTIKEL 9: GEHEIMHOUDING

9.1 Hondengedragscoach Helene zal alle aan Klant verstrekte informatie als vertrouwelijk beschouwen voor zover dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
9.2 Hondengedragscoach Helene is vrij om eventueel gemaakt video of fotomateriaal aan te wenden in haar beroepsoefening.

ARTIKEL 10: INTELLECTUELE EIGENDOM EN COPYRIGHT

10.1 Hondengedragscoach Helene behoudt zich alle intellectuele- en industriŽle eigendomsrechten voor die bij het uitvoeren van de Opdracht inzake advies, informatie, methoden, therapie en hulpmiddelen in de meest brede zin zijn ontwikkeld.
10.2 Alle door Hondengedragscoach Helene verstrekte hand-outs, artikelen, rapporten, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor eigen gebruik van de Klant en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hondengedragscoach Helene worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht. Anders wordt overgegaan tot Het opleggen van een last onder dwangsom.

ARTIKEL 11: SLOTBEPALINGEN VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

11.1 Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die Hondengedragscoach Helene dient te maken tot behoud van zijn rechten met betrekking tot invordering van door Klant verschuldigde bedragen komen ten laste van de Klant.
11.2 Voor het overige, niet bepaalde, beslist Hondengedragscoach Helene. Deze beslissingen zijn bindend.
11.3 Alle overeenkomsten met Klanten zijn onderworpen aan Nederlands recht.
11.4 Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door de Klant van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van de Klant.

ARTIKEL 12: SLOTBEPALING

12.1 Hondengedragscoach Helene is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden op de website www.hondengedragscoach.com.

 

© Helene Heijs hondencoach
Holthesedijk 8, 5825JG Overloon
Tel.: 06 81035777
www.hondengedragscoach.com - hondengedragscoach@outlook.com
Ingeschreven bij KvK 54541611 onder vermelding hondengedragscoach Helene
BTW nr. NL118925921B.01